MUSIC OF BULGARIAN MONASTERIES

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDBA BULHARSKÝCH KLÁŠTERŮ

 

Koncertní program bulharské duchovní hudby, která má počátek na přelomu 9. a 10. století

 

Koncertní program Hudba bulharských klášterů je dramaturgicky zkomponován jako liturgie sv. Jana Zlatoústého tak, jak byste ji mohli slyšet při návštěvě bulharského kláštera. Vzorem pro tento program nám byl Bačkovský klášter, který je od 11. století jedním z držitelů nepřerušené tradice duchovní hudby na bulharském území. Dramaturgická kompozice koncertu obsahuje vybrané stěžejní hudební části liturgie, které jsou propojeny intonovanými modlitbami a předzpěvy k zachování charakteru a především obsahového smyslu skladeb.

Nejstarší vrstva programu nás zavede do starých dob bulharské duchovní hudby. Její podoba, která má počátek ve slovanských regionech současného Bulharska a Makedonie na přelomu 9. a 10. století, vychází z řecké hudební tradice a je obohacena o prvky staroslověnského písemnictví z Preslavské a Ohridské literární školy. Přestože prodělala tisíciletý vývoj, její základní hudební podoba zůstává poměrně konzervativně uchována v původním znění. Pro posluchače je také zajímavé setkání s hudbou, která vychází z přímé linie cyrilo-metodějské tradice.

Novější vrstva je reprezentována zpěvy, které se zachovaly především v odpovědích ektenií a v některých částech liturgie věrných. Jedná se o tradiční lidové nápěvy, které v liturgické praxi mívají různá zpracování od lidového zpěvu až po artificiální skladby. Právě tyto vybrané části na motivy starých bulharských nápěvů upravil skladatel Igor Angelov do liturgické kompozice. Toto zpracování vychází z původních a známých motivů používaných v bulharské chrámové tradici dodnes a je obohaceno o současné harmonické postupy při zachování úcty ke starým textům a nápěvům.

Program je zpívaný ve staré církevní slovanštině s bulharsko-makedonskou výslovností, překlady textů, které jsou důležité pro hlubší procítění obsahu, naleznete níže. Interpretaci skladeb ponecháváme přirozenou, tedy nestylizovanou a různorodou, protože jsme přesvědčeni, že více přiblíží živou klášterní atmosféru.

 

ÚČINKUJCÍ

Ensemble Polyfonion je vokální soubor zaměřený na starou duchovní hudbu a navazuje na odkaz renesančních literátských bratrstev a starých kulturních společenství. Jsme inspirováni cestou „Homo universalis“ – cestou člověka harmonického a všestranného, člověka vztahujícího se ke kráse a k umění, člověka spolupracujícího s druhým, člověka citlivého a vzdělaného. Hudební pojetí souboru se věnuje přirozené a pravdivé interpretaci bez umělých příkras a zachování různorodosti ve společném zpěvu na základě osobních životních přístupů. Důraz klademe na obsah a na zachování kontextu, v němž hudba vznikala.

Otec Plamen Angelov je bulharský pravoslavný pop. Po základní škole nastoupil na Sofijský duchovní seminář, poté vystudoval Pravoslavnou teologickou fakultu v Sofii. Svoji duchovní cestu započal v Bačkovském klášteře, dále jako pop působil ve Varně a v Sofii. Od roku 1999 žije v ČR.

Igor Angelov je pražský sbormistr, dirigent, hudební pedagog a skladatel. Od roku 1992 se svých projektech věnuje polyfonii evropské tradice 14.–16. století, gregoriánskému a byzantskému chorálu. Komponuje scénické hudební pořady na témata staré, zejména středověké a renesanční hudby a zabývá se rozkrýváním významových souvislostí v duchovní hudbě.

 

Info též na: https://babileto.bohnice.cz/

 
 

 

 

LEGENDA O SVATÉ LUDMILE ČESKÉ

4. 11. 2021 v 18:30

kostel sv. Kosmy a Damiána, Emauzy, Praha 2

 

Umělecký projekt věnovaný první české světici s hudbou cyrilometodějské tradice a texty středověkých legend.

 

„Legenda o svaté Ludmile české“ je dramaturgicky komponované hudební představení, které nahlíží postavu sv. Ludmily v historickém kontextu staroslověnského umění, které s sebou na naše území přinesli Konstantin a Metoděj. V písemných historických pramenech je doloženo, že první český historický kníže Bořivoj, muž sv. Ludmily, byl pokřtěn na Velké Moravě právě arcibiskupem Metodějem. Zda byla Ludmila pokřtěna s Bořivojem na Moravě nebo poté až v Čechách, zůstává mezi historiky neobjasněno, jisté však je, že s cyrilometodějským kulturním dědictvím byla knížecí rodina v kontaktu. Historik Josef Vašica dokládá, že ještě za Metodějova života pronikla slovanská bohoslužba z Moravy na české území a kvetla zde i za života sv. Václava a jeho nástupce Boleslava. Avšak i daleko později, v době sv. Vojtěcha a založení pražského biskupství, má podstatný význam pro misijní práci na českém a polabsko-slovanském území a staroslověnská liturgická tradice pokračuje až do doby sv. Prokopa a jeho činnosti v Sázavském klášteře. Bohatá činnost zdejší staroslověnské literární školy je zachována i v pozdějších opisech na Rusi a v Uhrách, přičemž český původ těchto památek historici potvrzují lexikálním rozborem. 

V hudebních ukázkách souboru Polyfonion (v přehrávači nahoře) se navrátíme do 10. století. Můžete si poslechnout ukázky ohridského zpěvu, který se zachoval v tradici, kterou z Velké Moravy do tehdejšího Bulharska přinesli Metodějovi žáci. Součástí pořadu bude také čtení Proložní legendy o svaté Ludmile ve staroslověnštině.

 

Účinkující:

Ensemble Polyfonion - liturgická hudba

Sbor Arcibiskupského gymnázia

P. Kliment Tomáš Mikulka O.P. - přednes staroslověnských textů

Richard Závada - dobové nástroje

O. Tomáš Mrňávek DSEO - teolog

Igor Angelov - režie

 

Vstupné: 100,- Kč

Studenti a senioři: 50,- Kč

Vzhledem k epidemiologické situaci je podmínkou vstupu na představení předložení dokladu o bezinfekčnosti podle současných platných nařízení vlády.

 

Těšíme se na Vás.

Igor Angelov, dramaturg pořadu

 

Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 2

 
 
 
 
 
FESTIVAL STŘEDOVĚKÉ HUDBY, DIVADLA A UMĚNÍ V DEN NAROZENIN CÍSAŘE KARLA IV.
KVĚTEN 2019

 

„Svými zakladatelskými činy, zejména pak založením Nového Města, Karel IV. významně proměnil Prahu a její společenský i kulturní význam nejen v rámci Českého království, ale i v kontextu celé Evropy.

Cílem projektu Oživené kostely je přiblížit obsahové souvislosti kulturních aktivit Karla IV. Festival odkrývá divákům a posluchačům svět myšlenek i činů Karla IV. a prostřednictvím uměleckého vyjádření otevírá prostor pro otázky, diskusi a přemýšlení nad jejich kulturním i duchovním významem pro současnost.

Diváci se budou mít možnost seznámit s ojedinělou a málo provozovanou hudbou pozdního středověku, se symbolikou architektury, s dobovými kronikářskými záznamy i s osobními úvahami císaře Karla IV.“

                                                                                                                                                                                                                                                                Igor Angelov a Jan Potměšil, autoři projektu

Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 2

 

I. POUŤ KARLOVA ŽIVOTA

Kulturní program pro děti s rodiči a historické putování středověkem

13:00 Kostel sv. Apolináře (Apolinářská ulice, Praha 2)

 • hudebně dramatický komponovaný pořad o životě Karla IV.
 • čtení z Karlovy autobiografie "Vita Caroli"
 • herecké vstupy prokládané dobovou hudbou

14:30 Amfiteátr na albertovských svazích (zahrady pod Apolinářem, Apolinářská 10, Praha 2)

 • vyhlídka na Karlovu novou Prahu a vyprávění o zakladatelských činech Karla IV.
 • instrumentální a taneční hudba 14. století - výklad a poslech
 • tančení s dobovou hudbou - vystoupení účastníků workshopu středověkých tanců

Účinkují:

 • Jan Potměšil a Jitka Nerudová - přednes dobových textů
 • Soubor Bakchus - dobová instrumentální hudba
 • Petr Stančík - spisovatel a historik

 

II. SLAVNOSTNÍ KONCERT

Messe de Nostre Dame a duchovní texty Karla IV.

19:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Ke Karlovu 1, Praha 2)

 • "Notredamská mše" - slavnostní čtyřhlasé ordinarium skladatele a básníka Guillauma de Machaut (cca 1300 - 1377), jenž působil jako sekretář na dvoře Jana Lucemburského
 • nejstarší zachované české skladby
 • osobní texty Karla IV. o duchovních tématech a biblických podobenstvích

Účinkují:

 • Viktor Preiss - umělecká recitace
 • Ensemble Polyfonion - středověká liturgická hudba
 • Sborové studio Angel - dětský sbor
 • Igor Angelov - umělecký vedoucí

 

III. DUCHOVNÍ TVÁŘ KARLA IV.

Varhanní hudba při svíčkách a úvahy o vizích Karla IV.

21:00 Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Kateřinská zahrada, Viničná 2, Praha 2)

 • varhanní improvizace nad tématy starých duchovních skladeb
 • Praha jako nový Jeruzalém - úvaha historikova
 • čtení z Legendy o svatém Václavu sepsané Karlem IV.
 • hudební rozjímání při svíčkách

Účinkují:

 • Přemysl Kšica - varhany
 • Petr Stančík - spisovatel a historik
 • Stanislav Hudský - umělecká recitace

 

Dramaturgie festivalu: Igor Angelov

 

ROZHOVOR S DRAMATURGEM FESTIVALU IGOREM ANGELOVEM:

Čím je první ročník festivalu Oživené kostely Karla IV. mimořádný?

Nejen tento ročník, ale celé pojetí festivalu je mimořádné tím, že oživuje architekturu 14. století hudbou, která v ní zněla v době jejího zrodu. Navíc otevírá i téma Prahy jakožto Nového Jeruzaléma a dramatizací původních textů, sepsaných Karlem IV., přibližuje současnému člověku jeho myšlení a chápání podstaty jeho vidění světa. Festival tak stylově propojuje všechny umělecké výpovědi – architekturu, hudbu, živé slovo a zasvěcený komentář tak, aby měl divák komplexní a originální estetický zážitek.

Z jakých představení se festival skládá?

Letošní ročník má tři části. Každá z nich se odehrává v jiném kostele Nového Města, přičemž každý z nich založil právě Karel IV. A každá prezentuje trochu jiný pohled na dobové umění i osobu tohoto mimořádného císaře.

Odpolední představení pro děti a rodiče v kostele sv. Apolináře je věnováno životnímu příběhu Karla IV., jehož ztvární v dramatizaci textů z jeho vlastního životopisu Vita Caroli herec Jan Potměšil. Dobovou instrumentální hudbou ho doprovází soubor historických nástrojů Bakchus.

Druhou část tvoří od 19.00 hodin slavnostní večerní koncert, který je symbolicky umístěný do kostela sv. Karla Velikého na Karlově. Zde diváci uslyší unikátní pozdně středověkou čtyřhlasou Notredamskou mši od Guillaume de Machauta, sekretáře Jana Lucemburského, která zazní v provedení vokálního souboru staré hudby Polyfonion. Tuto hudbu měl Karel IV. možnost slyšet při své poslední návštěvě relikviářové kaple v Sainte-Chapelle v Paříži. V této části bude císař představen jako duchovní vladař a jeho osobní úvahy nad biblickými podobenstvími přednese Viktor Preiss.

Třetí, meditativní a emocionálně velmi atraktivní noční varhanní koncert se koná pouze za svitu svíček od 21.00 v kostele sv. Kateřiny, stojícího v zahradě se vchodem z Viničné ulice. Představí Karla IV. v jeho nadčasové podobě. Přemysl Kšica, titulární varhaník kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, zahraje své varhanní improvizace na témata středověkých chorálů. Historik Petr Stančík otevře posluchačům významový kontext Karlových zakladatelských činů v úvaze „Praha jako Nový Jeruzalém“ a celé představení bude proloženo slovy z Karlovy Legendy o sv. Václavu v provedení Stanislava Hudského.

Proč festival Oživené kostely Karla IV. vznikl?

Festival je pokračováním naší dlouholeté spolupráce s Janem Potměšilem, ze které vznikla nahrávka textů a dobové hudby k 700. výročí narození Karla IV., jež byla vydána pod názvem Carolus Arte Ornatus. Tímto festivalem se chceme dotknout osobnosti Karla IV. především v originálním prožitku a postupně jej chceme rozšířit do všech kostelů, které císař založil. I proto se koná v den jeho narozenin.

Druhým, neméně důležitým důvodem je to, že v Praze je jen velmi málo příležitostí k setkání se středověkou hudbou i živě interpretovanou slovesnou kulturou.

A tím nejdůležitějším je to, že sakrální objekty naplňují svůj základní smysl až v okamžiku, kdy je němá architektura naplněna živým kulturním obsahem.

 

Praha - Nový Jeruzalém v čase Apokalypsy 

Dirigent Igor Angelov a herec Jan Potměšil nejen o Oživených kostelích, ale i Apokalypse, Novém Jeruzalému a zálibě Karla IV. ve sběratelství ostatků.

článek Stanislava Hudského na webu o kultuře a společnosti Spisovatelské listy